Projekt: Letný pobytový tábor

Projekt: Letný pobytový tábor

Názov projektu: Letný pobytový tábor
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: Poskytnúť príležitosť na zmysluplné a aktívne využitie voľného času detí a mládeže v zdravom a podnetnom prostredí prostredníctvom aktivít rozvíjajúcich osobný rast, sociálne zručnosti, intelektuálne schopnosti, kreativitu, hodnotovú orientáciu a zdravý životný štýl.
Miesto realizácie: Chata Vršatec
Termín realizácie projektu: 04/2024 – 09/2024

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK