Ochrana detí

Ochrana detí

NODAM ako bezpečné prostredie pre deti

NODAM ponúka deťom aktivity, ktoré vedú k ich duchovnému, fyzickému, emocionálnemu, intelektuálnemu a sociálnemu rozvoju. Uznávame dôstojnosť a práva všetkých detí a zaväzujeme sa k zaisteniu ich ochrany od všetkých foriem zanedbávania a zneužívania.

Z čoho vychádzame pri ochrane detí?

S každým dieťaťom sa má zaobchádzať ako s darom od Boha s prirodzeným právom na dôstojnosť života, ktorú má každý rešpektovať, pozitívne rozvíjať  a ochraňovať. Deti majú mať možnosť nachádzať vo svojom živote dobré vzory, ktorým môžu veriť a ktoré budú rešpektovať a starať sa o ich duchovný, fyzický a emocionálny vývin. Taktiež majú právo na prostredie bez zneužívania a zanedbávania. Deti sú vítané, ochraňované a je im preukazovaný záujem a starostlivosť v Cirkvi, pretože ich miesto je v centre jej života.
Členovia NODAMu, vedúci a pracovníci s mládežou sa zaväzujú k úctivému prístupu k deťom založenom na Dohovore o právach dieťaťa, vrátane Všeobecného komentára č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu (čl. 3 ods. 1).

Účasť detí na tvorbe pravidiel správania sa

Deti by sa mali zapojiť do zostavovania svojich pravidiel správania. Potrebujú pri tom pomoc a vedenie svojich animátorov a vedúcich s ohľadom na primeranosť ich veku pri ich zostavovaní. Mali by byť povzbudené, aby nezostavili iba zoznam zákazov. Zásady by ich mali zaviazať, aby presadzovali hodnoty ako rešpektovať seba a ostatných, vážiť si prínos každého jednotlivca a zapájať tých, ktorí sa odlišujú etnickým pôvodom, postihnutím alebo sociálnym prostredím. Zásady by sa taktiež mali odvolávať na problém násilia v jeho rôznych formách a ako má byť naň poukazované.

Kódex správania sa k deťom

Zakázané je:

 • Zneužívať dieťa akýmkoľvek spôsobom
 • Dieťa fyzicky trestať
 • Uprednostňovať vzťah s jedným dieťaťom na úkor ostatných detí v skupine
 • Vystavovať dieťa riziku a bezprostrednému ohrozeniu
 • Hovoriť alebo správať sa k dieťaťu spôsobom, ktorý je urážlivý, nevhodný vzhľadom k veku alebo sexuálne provokatívny
 • Prehliadať správanie dieťaťa, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých
 • Zámerne vylučovať dieťa alebo skupinu detí z programu a aktivít
 • Zverejňovať fotografie, správy a videá, ktorý porušuje súkromie a dôstojnosť dieťaťa

Žiadané je:

 • Správať sa k deťom s rešpektom
 • Byť dôveryhodný pre ostatných pri práci s deťmi a dávať deťom dobrý príklad
 • Nastaviť jasné hranice vzájomného správania sa
 • Zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa inými osobami
 • Vytvárať priateľské prostredie, kde sú deti brané vážne, môžu klásť otázky a vyjadrovať akékoľvek potencionálne obavy
 • Zapojiť deti do rozhodovania so zohľadnením ich veku a vývojových špecifík
 • Rešpektovať individuálne hranice každého dieťaťa
 • Spolupracovať s rodičmi detí a informovať ich

Aké sú dôsledky porušenia Kódexu správania sa k deťom?

Disciplinárne postupy sú posudzované od prípadu k prípadu. V zásade existujú 3 formy dôsledkov:

 • napomenutie v prípade jednorazového menšieho porušenia zásad správania sa najmä verbálne
 • vylúčenie z členstva a zákaz pôsobiť v organizácii v prípade vážneho narušenia zásad správania sa a po neuposlúchnutí napomenutia vylúčenie
 • zvyšovanie povedomia o bezpečnosti detí v NODAMe.

Ako sa oboznamujú so smernicou o ochrane detí noví dobrovoľníci?

Prijímanie nových dobrovoľníkov je neformálny proces, ktorý sa riadi pravidlami vnútorného poriadku NODAMu. K dodržiavaniu Kódexu správania sa k deťom sa záujemca zaväzuje písomne pri registrácii za člena NODAMu. Absolvuje rozhovor o práci s deťmi, hodnotách a štýle NODAMu a základných pravidlách organizácie. Rozhovor s ním vedie zodpovedná osoba za NODAM na stredisku. Novému dobrovoľníkovi je predstavený Kódex správania sa k deťom. Súhlas s kódexom je podmienkou pre vedenie detí v rámci NODAMu a je vyjadrený podpisom. Súhlasy nových dobrovoľníkov zbiera spolu s členstvom vedúci strediska. Tie sú následne archivované na stredisku NODAMu.

Tajomníkom je určený dobrovoľník, ktorý je predsedníctvom NODAMu poverený k zodpovednosti za oblasť ochrany detí. Táto osoba je otvorená diskusii o obavách a dilemách ohľadne ochrany detí a prijímaniu akýchkoľvek odporúčaní v tejto téme. Orientuje členov NODAMu a kontaktuje expertov v prípade incidentu. Zhromažďuje, archivuje komunikáciu ohľadom možných prípadov.

Kontakt na tajomníka pre ochranu detí:
Eva Matlová auxilia@centrum.sk

Prevencia a praktické rady

NODAM sa snaží zabezpečiť, aby prostredie, v ktorom sa deti zúčastňujú aktivít, bolo bezpečné a aby pracovníci a dobrovoľníci pracovali spôsobom, ktorý predchádza ublíženiu deťom. Najlepšou prevenciou pred ublížením a porušením integrity detí je konanie zamerané na dobro dieťaťa. V prípade NODAMu je takýto prístup zhrnutý v Kódexe správania sa k deťom. Za prvotnú prevenciu pred negatívnymi javmi preto považujeme dodržiavanie Kódexu.

Informovaný súhlas rodičov pri zapájaní detí do aktivít

Pred účasťou dieťaťa na aktivitách, podujatiach, stretkách, je potrebné vopred získať rodičom podpísaný formulár informovaného súhlasu. Súčasťou formuláru má byť popis aktivít, informácie o organizátoroch a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú môžu rodičia kontaktovať v prípade potreby.

Formulár má obsahovať kontaktné číslo na rodičov / opatrovníkov dieťaťa pre prípad výnimočnej situácie. Rodičia / opatrovníci majú možnosť vo formulári vyznačiť prípadné požiadavky na diétu, zdravotné a iné špeciálne potreby dieťaťa. V prípade, že budú na podujatí vyhotovované fotografie / videozáznamy, je potrebné cez tento formulár získať od rodičov súhlas s ich vyhotovovaním.

Výlety mimo domova

Všetky výlety, vrátane jednodňových a pobytových podujatí si vyžadujú dostatočnú predchádzajúcu prípravu s dôrazom na bezpečnosť prepravy, ubytovania, aktivít a bezpečnosť pri výnimočných situáciách. Zodpovedná osoba by mala zvážiť primerané poistenie podujatia a jeho účastníkov. Je nevyhnutné získať súhlas rodiča, ako je popísané vyššie. Musí byť zabezpečený primeraný dohľad nad chlapcami a dievčatami s ohľadom na ich pohlavie. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať rešpektovaniu súkromia a dôstojnosti účastníkov. Vopred je potrebné zabezpečiť dostatočné a primerané podmienky na spánok účastníkov.

Priestory na spanie musia byť rozdelené podľa pohlavia. Je potrebné určiť osobu zodpovednú za prijímanie sťažností a znepokojujúcich skutočností na podujatí. Tieto sťažnosti je potrebné riešiť efektívne a včas.

Letné tábory – špecifiká pri ochrane detí

V prípade letných táborov je potrebné zabezpečiť vyhovujúce podmienky stravovania, ubytovania, hygieny, programu a osobného odpočinku vzhľadom na zákon 355/2007 z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý mládežnícky vedúci by mal konať podľa Bezpečnostnej príručky o letných táboroch, ktorá sa zaoberá spôsobom informovania účastníkov a ich rodičov, dôležitými telefónnymi číslami, zodpovednosťou za prípadné aktivity, ktoré môžu zapríčiniť škodu na majetku, zdraví, a živote a správaním v špeciálnych situáciách (plávanie, lezenie, nočná hra).

Používanie obrazového materiálu a zverejňovania správ

Zaväzujeme sa rešpektovať dôstojnosti ľudí, ktorých sa týka vyhotovovania a zverejňovania fotografii a videozáznamov zobrazujúcich deti, ktoré vznikajú na aktivitách NODAMu. Ak ste si všimli v našich tlačovinách alebo na internete, že pri publikovaní nedodržiavame etické zásady, neváhajte nám poslať spätnú väzbu na auxilia@centrum.sk.

Zásady používania obrazového materiálu a podávania správ

 • Nezverejňovať fotografie, správy a videá, ktoré porušujú súkromie a dôstojnosť dieťaťa.
 • Vyhýbať sa zverejňovaniu obrazov a správ, ktoré stereotypizujú alebo diskriminujú ľudí, situácie alebo miesta.
 • Využívať popisky fotografií na ozrejmenie kontextu zobrazených osôb a miest.
 • Používať obrázky, správy a prípadové štúdie s plným porozumením, účasťou a povolením dotknutých osôb (prípadne ich rodičov/opatrovníkov).
 • Zabezpečiť aby mali osoby, o ktorých píšeme príležitosť sami prezentovať svoje príbehy.
 • Zistiť a zaznamenať, či dotknuté osoby, o ktorých píšeme chcú byť menované a identifikované a vždy postupovať podľa ich vôle.

Ako sa zachovať keď vám dieťa nahlási násilie, týranie alebo zneužívanie

 • Zostaňte pokojný.
 • Citlivo vypočujte dieťa tak, aby sa cítilo vypočuté a malo pocit, že ho beriete vážne.
 • Dajte možnosť dieťaťu vyrozprávať príbeh v preň priaznivom čase.
 • Pýtajte sa iba otázky nevyhnutné na objasnenie skutočnosti, ako napríklad „Môžeš mi povedať, čo tým myslíš?“
 • Uistite dieťa o správnosti odhalenia týrania/zneužívania.
  Povedzte dieťaťu, že nenesie žiadnu zodpovednosť za týranie/zneužívanie.
 • Nesľubujte dieťaťu, že skutočnosť udržíte v tajnosti. Môžete však dieťa uistiť, že budete informovať iba osoby, ktoré majú právo to počuť.
 • Nesúďte osobu voči ktorej dieťa vznieslo obvinenie.
 • Oboznámte dieťa s krokmi, ktoré budú pravdepodobne nasledovať – že o skutočnosti bude oboznámený tajomník NODAMu pre Ochranu detí, návšteva dieťaťa sociálnym pracovníkom.
 • Povedzte dieťaťu, že mu chcete pomôcť a podporiť ho, ale iba v prípade, že ste toho schopný.

Ďalšie kroky po odhalení skutočností

 • Citlivo informujte rodičov dieťaťa.
 • Ak existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu rodičmi/opatrovníkom vzniká vám okamžitá povinnosť nahlásiť to orgánom činným v trestnom konaní –  vyšetrovateľ, prokuratúra. Je potrebné uviesť fakty, ktoré sú vám podozrivé. Dôkazy predkladá vyšetrovateľ. Nahláste to NODAMu.
 • V prípade, že okamžitý kontakt s rodičmi nie je možný a existuje náznak bezprostredného ohrozenia dieťaťa kontaktujte sociálno-právnu ochranu detí a následne políciu.
 • Osoba, ktorej bola oznámená skutočnosť, by mala zvážiť možnosť lekárskej prehliadky dotknutého dieťaťa. Aj keď to môže byť pre dieťa veľmi stresujúce, je potrebné zistiť, či je dieťa v dobrom zdravotnom stave. V prípade neskoršieho trestného konania môžu výsledky lekárskej prehliadky slúžiť ako významný dôkaz.
 • Písomne si zaznamenajte konverzáciu.
 • Snažte sa s dieťaťom udržiavať kontakt, aby ste predišli  jeho ďalšiemu zraneniu v dôsledku dynamického riešenia situácie.

Nahlasovanie prípadov narušenia bezpečia dieťaťa.

Kedy nahlásiť prípad NODAMu? Ak si nie ste istí, či máte nahlásiť prípad NODAMu, zodpovedzte si tieto otázky. Ak sa prípad, ktorý máte na mysli dial v prostredí NODAMu a ak ste aspoň na jednu z nasledujúcich otázok odpovedali „ÁNO“ je vašou povinnosťou prípad nahlásiť a chrániť práva dieťaťa.

 • Boli ste svedkom týrania/zneužívania?
 • Podozrievate niekoho z týrania/zneužívania dieťaťa?
 • Myslíte si, že je dieťa zanedbávané?
 • Myslíte si, že dieťa je fyzicky týrané?
 • Myslíte si, že dieťa je psychicky týrané?
 • Myslíte si, že dieťa je sexuálne zneužívané?

Môžete využiť dve možnosti:
Vyplňte formulár a pošlite ho na adresu auxilia@centrum.sk. Formulár bude doručený NODAMu, ktorý bude osobu po odoslaní kontaktovať.
Stiahnite si: formulár hlásenia (docx, 18.3 KB)
Nahlásením sa bude okamžite zaoberať tajomník pre ochranu detí v NODAMe.

Odborná pomoc

V prípade podozrenia narušenia bezpečnosti a integrity dieťaťa, je NODAMu k dispozícii skupina odborníkov: špeciálny pedagóg, detský psychológ, sociálny pracovník, policajt, právnik.

Linky pomoci

Na Slovensku existuje sieť niekoľkých mimovládnych organizácií so širokým spektrom služieb schopných reagovať pružnejšie ako štátne inštitúcie. Menujeme najmä tieto:
Linka detskej istoty 0800/112 11
Linka detskej dôvery 0800/117 878
Celoslovenská informačná linka Pomoc obetiam násilia  0800/111 321
Národná linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi 0800/800 818