Stanovy

Stanovy

NODAM – Združenie detí a mládeže

NODAM – Združenie detí a mládeže je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom: Klčové 87, 915 01 Nové Mesto na Váhom. Má právnu subjektivitu. Združenie participuje na medzinárodnom pôsobení Školských sestier de Notre Dame.
Názov Združenia:
 1. NODAM – Združenie detí a mládeže
 2. Združenie môže používať aj skrátený názov – NODAM

 

Článok I.

Cieľ činnosti

Hlavným cieľom Združenia je vytvoriť trvale udržiavateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na budovanie rodín. Združenie používa výchovný systém svätého Petra Fouriera – pedagóga a učiteľa a uplatňuje výchovno-vzdelávací a materský rozmer učiteľky a vychovávateľky blahoslavenej Alexie le Clerc. Cieľom Združenia je vychovať čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad. Združenie spolupracuje s katolíckou rehoľou Školské sestry de Notre Dame.

Článok II.

Členstvo Združenia

 1. Členom Združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami Združenia a aj ich dodržiava. Členstvo je dobrovoľné.
 2. Členstvo vzniká vyplnením členskej karty a jej odovzdaním štatutárnemu zástupcovi strediska resp. združenia a zaplatením členského príspevku. Členstvo sa obnovuje každoročne.
 3. Členstvo zaniká:
  • zánikom organizácie,
  • oznámením o neobnovení členstva
 4. Práva a povinnosti členov:
  • Práva členov:
   • zúčastňovať sa akcií organizovaných Združením NODAM
   • podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje Združenie NODAM
   • obracať sa na orgány Združenia s návrhmi, sťažnosťami a otázkami
   • vystúpiť z NODAMu
  • Povinnosti členov:
   • dodržiavať stanovy a vnútorné smernice NODAMu
   • platiť členské príspevky v stanovenej výške
   • dbať na spoločné záujmy Združenia a podporovať ich

Článok III.

Orgány Združenia

1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov Združenia i pre všetky orgány. Valné zhromaždenie záväzne rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod Združenia, a to najmä: prijíma a mení stanovy, kontroluje hospodárenie Združenia, volí predsedu Združenia, predsedníctvo, kontrolnú komisiu, rozhoduje o zrušení Združenia a o majetkovom vysporiadaní, prijíma správu o činnosti predsedníctva a ostatných orgánov, schvaľuje rozpočet Združenia a rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti zverujú tieto stanovy.
Každé stredisko deleguje do valného zhromaždenia jedného delegáta.
Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok. Zvoláva ho predsedníctvo. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní delegáti z nadpolovičnej väčšiny stredísk. Pokiaľ tieto stanovy alebo volebný poriadok valného zhromaždenia neurčujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
O zmene stanov, zániku Združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov zástupcov všetkých stredísk.
Mimoriadne VZ zvoláva:

 • predsedníctvo Združenia v naliehavých prípadoch
 • predsedníctvo Združenia na základe písomnej žiadosti aspoň nadpolovičnej časti stredísk Združenia, najneskôr však do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti
2. Predsedníctvo
Predsedníctvo je najvyšším orgánom Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pozostáva z predsedu a ďalších troch členov. Členovia predsedníctva sú schválení valným zhromaždením na obdobie troch rokov. Predsedníctvo navrhuje rozpočet, plán činnosti, zakladá a ruší strediská, schvaľuje zmenu predsedu strediska na základe spoločného návrhu členov strediska a vyjadrenia miestne prítomných zložiek rodiny Školských sestier de Notre Dame. Predsedníctvo zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia a predkladá mu správu o činnosti a rozhoduje o príspevku a jeho výške na činnosť jednotlivých stredísk.
3. Predseda Združenia
Predseda Združenia je štatutárnym zástupcom Združenia a je menovaný provinciálnou radou Školských sestier de Notre Dame. Predseda pôsobí najmä v týchto oblastiach:
 • reprezentuje a rokuje v mene Združenia
 • pripravuje, zvoláva, vedie a rozpúšťa zasadnutia Predsedníctva
 • predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti Združenia, o činnosti predsedníctva a o hospodárení Združenia za uplynulé obdobie
 • menuje predsedu strediska na spoločný návrh členov strediska a miestne prítomných zložiek rodiny Školských sestier de Notre Dame
4. Predseda strediska
Predseda strediska vedie stredisko a zodpovedá za hospodárenie a činnosť strediska. Ročne predkladá predsedníctvu správu o činnosti a správu o hospodárení strediska. Je zodpovedný za činnosť strediska, propagáciu Združenia a získavanie nových členov. Je menovaný predsedom na tri roky.
5. Kontrolná komisia
Je najvyšší kontrolný orgán Združenia. Vykonáva kontrolu hospodárenia stredísk Združenia. Členovia kontrolnej komisie sú volení Valným zhromaždením na obdobie troch rokov. Má minimálne troch členov. Každoročne podáva správu o činnosti Valnému zhromaždeniu. Činnosť a náplň práce kontrolnej komisie určujú uznesenia VZ a Interné smernice Združenia.

Článok IV.

Organizačná jednotka

Stredisko
Stredisko je základnou organizačnou jednotkou Združenia. O jej vzniku a zániku rozhoduje predsedníctvo. Môže mať záujmové skupiny pôsobiace v meste a okolitých obciach. Členovia Združenia patriaci do strediska navrhnú spomedzi seba predsedu, ktorého menuje predseda Združenia a schvaľuje predsedníctvo. Má najmenej troch členov. V rámci strediska môžu pôsobiť krúžky i spoločenstvá detí a mládeže.

Článok V.

Činnosť

Činnosť Združenia sa realizuje: športovými, kultúrnymi a spoločenskými, humanitnými a charitatívnymi, vzdelávacími, zahraničnými a duchovnými výchovnými programami. Hlavným nositeľom činnosti je krúžková a klubová činnosť.
Športová činnosť
 • pravidelné športové podujatia
 • športové krúžky
 • športové turnaje
 • turistické výlety s deťmi a mladými
Kultúrna a spoločenská činnosť
 • poskytovanie možností kultúrnych a spoločenských aktivít v mládežníckych a detských kluboch
 • príprava karnevalov pre deti a plesov pre mladých ľudí
 • účasť na miestnych spoločenských podujatiach
 • participácia na benefičných koncertoch
 • divadlá malých javiskových foriem pri slávnostných príležitostiach
Humanitná a charitatívna činnosť
 • pravidelná denná práca s deťmi a mládežou aj zo sociálne slabších a narušených rodín
 • práca s deťmi z ulice a s deťmi z detských domovov a etnických minorít (napr. Rómovia)
 • denná práca v domove sociálnych služieb s deťmi s duševným a telesným postihom
 • integrácia postihnutých detí do spoločenstva detí rôznymi aktivitami a stretnutiami
 • opatrovateľská činnosť starších občanov
Vzdelávacia činnosť
 • zabezpečovanie a podpora cyklického vzdelávania vedúcich detských skupín
 • organizovanie vzdelávacích seminárov pre vedúcich skupín a pedagógov
 • organizovanie a podporovanie prevencie sociálnopatologických javov (drogové a iné závislosti, AIDS, zanedbávanie a zneužívanie detí a pod.)
Duchovná činnosť
 • organizovanie duchovných cvičení a obnov pre deti a mládež
 • pravidelné dvojtýždňové formačné a duchovné stretnutia mládeže
 • organizovanie detských pútí a iných duchovných podujatí
Pobytové výchovné programy
 • príprava a zabezpečenie pobytových letných táborov
 • prímestské letné tábory
 • výlety do prírody s deťmi a mládežou
Zahraničná činnosť
 • sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách
 • realizovanie medzinárodných výmen
 • vysielanie mladých do zahraničia na pobyty
Združenie vykonáva aj inú činnosť, ktorá napomáha uskutočňovaniu jeho cieľov.

Článok VI.

Zásady hospodárenia

Hmotné zabezpečenie Združenia tvoria dobrovoľné príspevky členov a ďalších fyzických a právnických osôb, štátne dotácie a granty štátnych, nevládnych, resp. iných organizácií a sponzoring. Rozdelenie dotácií schvaľuje a zabezpečuje predsedníctvo. Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolná komisia.

Článok VII.

Zánik Združenia

 1. Združenie môže rozhodnúť o vlastnom zániku rozhodnutím valného zhromaždenia
 2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor určený valným zhromaždením
 3. Likvidátor zabezpečí z majetku Združenia úhradu záväzkov Združenia
 4. Ak vysporiadanie záväzkov Združenia skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor rozdelenie zostatku majetku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
 5. Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie