Projekt: Letný pobytový tábor

Názov projektu: Letný pobytový tábor
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: NODAM – Združenie detí a mládeže
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: Poskytnúť príležitosť na zmysluplné a aktívne využitie voľného času detí a mládeže v zdravom a podnetnom prostredí prostredníctvom aktivít rozvíjajúcich osobný rast, sociálne zručnosti, intelektuálne schopnosti, kreativitu, hodnotovú orientáciu a zdravý
životný štýl.
Miesto realizácie: Chata Slaná Voda, Oravská Polhora
Termín realizácie projektu: 04/2023 – 09/2023

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK